Хичээлийн тайлбар

Юу сурч авах вэ ?

Шаардлага

Ub Business innovation

Төлбөргүй

Хичээл

1

Түвшин

Анхан

Дуусах хугацаа

Хязгааргүй

Certificate

Тийм

Холбогдох хичээлүүд